Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DESK SPECIAL SERVICES

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

2.  Verkoop op afstand: een door Desk Special Services georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, hieronder wordt onder meer begrepen telefoon en internet, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatietechniek op afstand;

3.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

4.  Dienst(en): alle werkzaamheden die Desk Special Services voor of ten behoeve van de Consument verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van Producten;

5.  Gebrek(en): iedere afwijking van de Producten en/of Diensten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;
Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd c.q. de Diensten moeten zijn verricht;

6.  Order: iedere bestelling van Producten en/of Diensten door een Consument, via welk communicatiemiddel dan ook, alsmede iedere koop van Producten en/of Diensten via Directe verkoop, wordt aangemerkt als een Order om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van de Voorwaarden te kopen.

7.  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Desk Special Services en Consument tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

8.  Product(en): zaak c.q. zaken tot koop waarvan de Consument zich tegenover Desk Special Services verbindt;

9.  Specificatie: de door Desk Special Services opgestelde en/of door Desk Special Services uitdrukkelijk goedgekeurde omschrijving van door Desk Special Services geleverde Producten of Diensten, welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen is overeengekomen, of bij gebreke daarvan hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;

10.             Zichttermijn: de wettelijke termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Desk Special Services
De Waal 2B
5684 PH Best
Telefoonnummer: 073 7113819
E-mailadres: info@deskspecialservices.nl

KvK-nummer: 14635202
BTW nummer: 8057.16.282.B.01
Bank rekeningnummer: NL 14 INGB 0651 621 615

Artikel 3. Toepasselijkheid

1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, overeenkomst en/of verkoop van Producten waarop Desk Special Services deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.  De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Consument voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.  Indien enige bepaling van deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Desk Special Services en de Consument zullen dan in onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 4. Het aanbod en aanvaarding

1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief, indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is, de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt, de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen, en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

5.  Desk Special Services aanvaardt een Order eerst op het moment dat deze schriftelijk wordt bevestigd door Desk Special Services.

6.  Desk Special Services behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder nadere toelichting te weigeren. In geval van weigering bericht Desk Special Services de Consument hierover schriftelijk binnen zeven (7) werkdagen na het plaatsen van de bestelling.

7.  Elke Overeenkomst wordt door Desk Special Services aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Consument – en zulks uitsluitend ter beoordeling van Desk Special Services – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 5. De overeenkomst

1.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

o   het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

o   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

o   de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

o   de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

o   de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

1.  Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Zichttermijn

1.  In geval van Verkoop op afstand zal het aanbod een Zichttermijn van zeven (7) werkdagen inhouden, ingaande op de dag na ontvangst door of namens de Consument van de bestelde Producten.

2.  Tijdens de Zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten tijdig – te weten binnen tien (10) werkdagen na levering – te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden Diensten geen gebruik wordt gemaakt. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. In de gevallen waar (tevens) Diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze Voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.

3.  Indien de Producten door de Consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Desk Special Services na ontvangst en controle van de terugontvangen Producten de ontbinding van de koop per ommegaande en draagt zorg dat binnen dertig (30) dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de Consument wordt terugbetaald.

4.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.  Beperkingen en uitsluitingen van de Zichttermijn zullen duidelijk door Desk Special Services worden vermeld overeenkomstig hetgeen is neergelegd in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek (BW).

6.  De Consument kan de Zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Desk Special Services bij het aanbod en/of aflevering is aangegeven.

Artikel 7. Prijzen en Betaling

1.  Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.  Indien met de Consument een prijs is overeengekomen, is Desk Special Services niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt.

3.  Desk Special Services is niet gehouden aan onjuiste prijsvermeldingen en andere onjuistheden in de aanbieding en/of de offerte, op de Desk Special Services-websites, in reclame-uitingen, in publicaties, in de orderbevestiging, in facturen of in andere bescheiden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen danwel had kunnen begrijpen dat sprake is geweest van een kennelijke vergissing of schrijffout.

4.  In geval van Verkoop op afstand dienen alle betalingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting, op een door Desk Special Services aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

5.  Na het verstrijken van twintig (20) dagen na factuurdatum is de Consument van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment is de Consument rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.  Indien Desk Special Services na het verstrijken van de betalingstermijn incassomaatregelen moet nemen dan is de Consument alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De Consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.  In geval van faillissement of surséance van betaling van de Consument of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Desk Special Services en de verplichtingen van de Consument jegens Desk Special Services onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Levering

1.  In geval van verkoop op afstand worden Producten, die uit voorraad leverbaar zijn, direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van de Producten kan Desk Special Services verzendkosten in rekening brengen. De levering vindt plaats op het bij Desk Special Services bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en door het afgeven aan de natuurlijke persoon die zich op dat adres bevindt. Voor zover Producten niet uit voorraad leverbaar zijn meldt Desk Special Services dit en geeft een indicatie van de leveringstermijn bij de schriftelijke bevestiging van de Order aan de Consument.

2.  Aan de leveringsplicht van Desk Special Services is voldaan, behoudens tegenbewijs, zodra de door Desk Special Services geleverde Producten éénmaal aan de Consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van de Consument, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

3.  Producten die door de Consument niet zijn afgenomen blijven ter beschikking van de Consument en worden door Desk Special Services voor rekening en risico van de Consument opgeslagen.

Artikel 9. Conformiteit en garantie

1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10. Duurtransacties

1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 11. Ontbinding

1.  Desk Special Services is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 

o   de Consument de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomt;

o   na het sluiten van de Overeenkomst Desk Special Services ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

o   Consument krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;

o   de door Consument aan Desk Special Services verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie.

2.  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Desk Special Services op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Desk Special Services de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

3.  Desk Special Services behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen

Artikel 12. Klachtenregeling

1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.  Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. www.thuiswinkel.org

5.  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13. Overmacht

1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.  Indien een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van een der partijen kan de andere partij de Overeenkomst ontbinden. De partij die zich op overmacht beroept, is in dat geval op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de ander indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

3.  Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Desk Special Services geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Desk Special Services niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Desk Special Services alsmede het niet nakomen door toeleveranciers van hun verplichtingen jegens Desk Special Services daaronder begrepen.

4.  Desk Special Services heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Desk Special Services zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

6.  Indien Desk Special Services ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Desk Special Services gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

1.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Desk Special Services geleverde Producten en/of Diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten e.d. uitsluitend bij Desk Special Services en/of haar leveranciers.

2.  Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen.

Artikel 15. Bescherming gegevens Consument

1.  Desk Special Services verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Consument in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.

2.  Desk Special Services respecteert de privacy van de Consument en is de enige eigenaar van de informatie die via de website van Desk Special Services wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door Consument verstrekte informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring op de website.

3.  Desk Special Services is gerechtigd informatie over een bezoeker openbaar te maken wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Desk Special Services, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Desk Special Services is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Desk Special Services en de Consument is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Consument aldaar woonplaats heeft.

2.  In geval van een geschil tussen partijen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de geschillen de rechter in het arrondissement te den Bosch, tenzij de Consument binnen een maand nadat Desk Special Services zich schriftelijk jegens de Consument op dit beding heeft beroepen voor beslechting van het geschil voor de door de volgens de wet bevoegde rechter kiest. Niettemin blijf Desk Special Services bevoegd te dagvaarden voor de volgens de wet of het verdrag bevoegde rechter.

3.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.